بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

گزارشات مدیر

عنوان تاریخ درج
گزارش منابع تحصیل شده صندوق توسط مدیر اجرا برای تقسیم سود دوره منتهی به 97/09/30 1397/11/27
اظهار نظر حسابرس مبنی بر نحوه وجوه صرف شده توسط مدیر اجرا برای دوره ی منتهی به 1397/03/31 1397/11/27
گزارش منابع تحصیل شده صندوق توسط مدیر اجرا برای تقسیم سود دوره منتهی به 97/03/31 1397/10/04
گزارش وجوه پرداختی مدیر صندوق به مدیر اجرا برای تقسیم سود دوره منتهی به 1397/03/31 1397/04/03
اظهار نظر حسابرس مبنی بر نحوه وجوه صرف شده توسط مدیر اجرا برای دوره های منتهی به 1396/03/31 و 1396/09/30 1397/03/22
گزارش منابع تحصیل شده صندوق توسط مدیر اجرا برای تقسیم سود دوره منتهی به 96/03/31 و 96/09/30 1396/12/28
گزارش وجوه پرداختی مدیر صندوق و گزارش نحوه مصرف مدیر اجرا برای دوره های تقسیم سود منتهی به 96/03/31 و 96/09/30 1396/12/14
گزارش منابع تحصیل شده صندوق توسط مدیر اجرا برای تقسیم سود دوره منتهی به 30/09/1395 1396/01/28
گزارش وجوه پرداختی مدیر صندوق به مدیر اجرا برای دوره منتهی به 30/09/1395 1395/12/02
گزارش منابع تحصیل شده صندوق توسط مدیر اجرا برای دوره منتهی به 31/02/1395 1395/05/02
گزارش وجوه پرداختی مدیر صندوق به مدیر اجرا برای دوره منتهی به 31/02/1395 1395/04/26