جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 14,736 15.33 15,560 15.36 22,121 20.59 22,334 20.34
اوراق مشارکت 53,125 55.25 38,296 37.8 39,740 36.99 40,627 37
سپرده بانکی 46,176 48.03 46,408 45.8 44,672 41.58 46,543 42.39
وجه نقد 20 0.02 53 0.05 53 0.05 53 0.05
واحد صندوق 605 0.63 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -18,515 -19.26 1,006 0.99 841 0.78 244 0.22
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 12,586 13.09 13,068 12.9 21,074 19.62 21,228 19.33