بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 15,539 16.14 6,305 7.03 6,028 6.79 6,291 7.05
اوراق مشارکت 55,995 58.15 27,144 30.27 36,672 41.28 38,481 43.15
سپرده بانکی 46,217 47.99 55,685 62.1 45,401 51.11 43,768 49.07
وجه نقد 14 0.01 54 0.06 54 0.06 54 0.06
سایر دارایی ها -22,381 -23.24 483 0.54 675 0.76 594 0.67
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,405 13.92 6,303 7.03 6,024 6.78 6,286 7.05