بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 16,708 17.23 4,536 4.79 4,731 5.18 5,120 5.55
اوراق مشارکت 59,652 61.51 28,969 30.61 27,095 29.66 27,159 29.44
سپرده بانکی 44,807 46.2 60,485 63.92 58,959 64.54 59,402 64.4
وجه نقد 9 0.01 59 0.06 54 0.06 54 0.06
سایر دارایی ها -25,495 -26.29 583 0.62 509 0.56 502 0.54
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 14,311 14.76 4,536 4.79 4,731 5.18 5,120 5.55