جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 15,214 15.83 6,570 7.25 7,035 7.61 6,760 7.3
اوراق مشارکت 55,332 57.57 37,043 40.9 37,694 40.76 32,185 34.73
سپرده بانکی 46,200 48.06 46,315 51.13 47,019 50.84 53,377 57.6
وجه نقد 16 0.02 54 0.06 54 0.06 54 0.06
واحد صندوق
سایر دارایی ها -21,468 -22.34 596 0.66 676 0.73 296 0.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,161 13.69 6,566 7.25 7,030 7.6 6,756 7.29