بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 17,263 17.76 4,078 4.07 4,486 4.62 4,519 4.64
اوراق مشارکت 61,108 62.88 26,870 26.82 30,843 31.75 30,539 31.37
سپرده بانکی 44,123 45.41 66,906 66.79 61,162 62.95 61,705 63.38
وجه نقد 7 0.01 59 0.06 68 0.07 54 0.06
سایر دارایی ها -26,860 -27.64 1,904 1.9 600 0.62 537 0.55
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 14,757 15.19 4,078 4.07 4,486 4.62 4,519 4.64