بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 17,963 18.51 3,241 3.29 2,959 2.94 2,824 2.79
اوراق مشارکت 33,207 34.23 54,680 55.44 36,117 35.93 18,357 18.11
سپرده بانکی 42,714 44.03 33,876 34.35 55,133 54.84 79,535 78.48
وجه نقد 4 0 21 0.02 49 0.05 55 0.05
سایر دارایی ها 1,246 1.28 2,463 2.5 4,501 4.48 575 0.57
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 15,318 15.79 3,241 3.29 2,959 2.94 2,824 2.79